Regulamin konkursu „Detail my Ride”

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Detail my Ride” (dalej: „Konkurs”) jest RR Customs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-116 Kielce, przy ul. Ściegiennego 276, KRS 0000659184, NIP: 9591982866, Regon: 366382357 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu.
 3. Konkurs trwa od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia].
 4. Niniejszy konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r – Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

Uczestnicy i warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:
  1. Są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Są właścicielem podanego w Zgłoszeniu samochodu,
  3. Prawidłowo i zgodnie z Regulaminem zgłoszą swój udział w Castingu,
  4. Nie są spokrewnione i nie są pracownikami Organizatora,
  5. Śledzą konta Instagram @rrcustomspl, @rrcustomsofficial oraz Facebook @RRCustoms Polska, @RRCustoms Official.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi dotyczących konkursu w swoich mediach społecznościowych, takich jak profil na Facebook’u oraz Instagramie.
  7. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.
 2. Zgłoszenie Uczestnika nastąpi poprzez poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej https://rrcustoms.com/detailmyride/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w konkursie, ale nie spełnił warunków określonych w Regulaminie.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 29.07.2023 do 31.08.2023 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zwycięzcy i nagrody

 1. Komisja Konkursowa wyłoni 5 zwycięzców, którzy według Komisji zaprezentowali w zgłoszeniu najbardziej nietuzinkowe samochody. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w pkt. 2 Regulaminu.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez udostępnienie informacji w mediach społecznościowych, takich jak profil na Facebooku oraz Instagramie RRCustoms Polska.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z transportem pojazdu do swojej siedziby.
 4. Realizacja nagrody nastąpi po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 5. Nagrodą jest przeprowadzenie usługi w zakresie autodetailingu, dokładny zakres prac zostanie ustalony po oględzinach pojazdu w siedzibie Organizatora. Usługa obejmuje maksymalnie 3 dniowy zakres prac przy pojeździe, ustalony indywidualnie z każdym z Uczestników.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny dostarczonego pojazdu oraz za szkody powstałe w wyniku wad ukrytych, o których Organizator nie został poinformowany przez Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega, że może nie wybrać, żadnego zwycięzcy jeżeli żadne ze zgłoszeń nie będzie spełniało jego oczekiwań.

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest: RRCustoms Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Ściegiennego 276, 25-116 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659184, NIP: 9591982866, REGON: 366382357.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:
  1. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
  2. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. obowiązkowej administracji podatkowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
Scroll to Top